ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
 
ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการขยะมีบุญ
ขยายเวลา กาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5