ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
 
ขอเชิญ ชาย-หญิง อบรมก่อนแต่งงาน(กูซูซ)
No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุดสองหมื่นบาท
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5